Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Serwis umieszczony na stronie internetowej www.grpowiat.pl prowadzony jest przez Gazetę Regionalną Powiat z siedzibą w Nakle n. Notecią, ul. Dąbrowskiego 28, NIP: 558-122-44-41 REGON: 092984660.
2. Znak GR Powiat jest własnością firmy Fobit i jest znakiem towarowym prawnie chronionym.
3. Regulamin określa zasady działania i korzystania z Serwisu
 
Definicja pojęć
1. Serwis: oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Wydawcę  w sieci internetowej, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści pod adresem www.grpowiat.pl.
2. Wydawca/Właściciel: Administrator Serwisu - GR Powiat z siedzibą w Nakle n. Notecią, ul. Dąbrowskiego 28.
3. Użytkownik: Osoba prawna lub fizyczna zarejestrowana w Serwisie lub korzystająca z Serwisu bez rejestracji.
4. Zarejestrowane dane: Wszystkie informacje, materiały, banery reklamujące, rysunki, zdjęcia i teksty, które użytkownicy zapisują / rejestrują w Serwisie (ogłoszenia, firmy, sklepy internetowe, zdjęcia...).
5. Regulamin – oznacza niniejszy dokument oraz inne regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stron Serwisu.
6. Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.
7. Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym.
8. Teksty informacyjne - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w wyznaczonej przez Wydawce  rubryce w ramach Serwisu, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu.
9. Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika.Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu.
10. Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 
Warunki i zasady korzystania z Serwisu
1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Dokonując rejestracji lub korzystając z Serwius bez rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie  przez Wydawcę swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.
3. W przypadku rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Wydawcę Wizerunku w serwisie www.grpowiat.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego komentarzy, materiałów, wypowiedzi, wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie.  Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
3. W sytuacji uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, Wydawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane.
4. Użytkownicy mogą  przesyłać Wydawcy drogą elektroniczną teksty informacyjne, które po ich zaakceptowaniu  zostaną opublikowane na stronach serwisu. Użytkownik przesyłając Wydawcy tekst informacyjny oświadcza jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu i zrzeka się jednocześnie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłany przez niego tekst informacyjny może zostać poddany drobnej korekcie redakcyjnej przez pracowników serwisu, w szczególności w zakresie stylistyki oraz zmiany tytułu.
5. Opublikowany tekst informacyjny może zostać opatrzony wizerunkiem Użytkownika. Na zasadach uzgodnionych z Wydawcą tekst informacyjny może zostać podpisany pseudonimem.
6. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę
7.  Wydawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie lub na stałe pozbawić Użytkownika korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu. Zastosowanie blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie konta Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.
8. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów, tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
9. Wydawca lub upoważniony moderator będzie, bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia, usuwał z Serwisu materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Wydawcy (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o tego typu przypadkach prosimy zgłaszać Wydawcy na adres redakcja@grpowiat.pl.
10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie , publikowanych automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Wydawcy, czy moderatora.
11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, a także  za skutki awarii Serwisu, w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
13. Wydawca nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.
14. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
 
Polityka prywatności
1. Przy wprowadzaniu danych rejestracyjnych do portalu Użytkownik jest zobowiązany podać wyłącznie dane wymagane przez administratora (niezbędne do identyfikacji i zaszeregowania danych rejestracyjnych), dane niemające charakteru osobistego oraz niebędące w sprzeczności z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Za treść, rzetelność, legalność, przestrzeganie norm prawnych, prawa autorskie, jakość, działanie i aktualność danych zarejestrowanych jest odpowiedzialny wyłącznie Użytkownik, który dane informacje zarejestrował.
3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich danych, w przypadku, kiedy ich treść narusza regulamin portalu lub kiedy zawierają treści zabronione, pornograficzne, bezsensowne, niekompletne lub inną niestosowną treść lub są sprzeczne z przepisami prawnymi Unii Europejskiej lub dobrymi obyczajami.
4. Dodanie ogłoszenia lub zarejestrowanie się Użytkownika na portalu grpowiat.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, przez Użytkownika, na przechowywanie i przetwarzanie jego danych. Dane te będą przetwarzane  w celach marketingowych, wyłącznie dla potrzeb GR Powiat. Zarejestrowany Użytkownik posiada prawo stałego wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także może żądać zaprzestania ich wykorzystywania lub usunięcia.
5. Zapewniamy, że dane osobowe Użytkowników podane podczas dodawania ogłoszenia lub rejestracji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
6. Podczas wizyty Użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Postanowienia końcowe
1. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Wydawcę  w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.
3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.